வாசக நண்பர்களுக்கு!

நமது சப்ஸ்க்ரிப்ஷன் ​தொ​கை ஆண்டு சந்தா 500ரூபாய்/- மட்டும்.

உங்கள் முழு ஆதரவு “மின்மினி” க்கு முக்கியம். சந்தா ​செலுத்தி படித்து மகிழுங்கள்!